Jailbreak Tehlikeli mi ?

Bu yazı şimdiye kadar 5771kez okundu!


iPad ve iPhone kullan?c?lar?n?n merak etti?i bir konudur. Jailbreak yapmal? m?, treat yapmamal? m? ?

Öncelikle neden cihaz?n?z?n yaz?l?m?n? k?rmak istiyorsunuz , gerek var m?y? tespit etmek gerekir.

Bu arada jailbreak kavram?n?n hapisten kaçmak, firar etmek oldu?unu belirtelim ve hemen akl?n?za Prison Break dizisi gelebilir.

Özetle cihaz?n kendi i?letim sistemi bir hapishane olarak de?erlendirilmi? ve ordan firar etmeyle ba?da?t?r?l?yor. Asl?nda iPhone ve  iPad ‘in yaz?l?m? (iOS) gerçekten hapishane gibi. Herkes ios ‘un Android’e göre daha k?s?tl? s?n?rl? oldu?unu bilir. Apple bu konuyu güvenlik olarak de?erlendiriyor ancak i?in büyük paydas?n?n da para oldu?unu unutmamak laz?m. Malum Apple Store sat??lar? gayet iyi gidiyor sizce sebebi nedir ?

Cihaz?n yaz?l?m?n?n k?s?tl? olmas? ve d??ar?dan yükleme yap?lamamas? olabilir mi ?

Nerd arkada?lar sa?olsunlar bu durumun üstüne gidip ios’dan firar etmenin yolunu bulup bulup tüm dünya ile payla??yorlar. ?imdi ?u soruyu sormak laz?m, bu firar? yapabilmek için bir delik bulunuyor ya da yarat?l?yor. Bu delik ba?ka alehimize gerçekle?ebilecek firarlara davetiye olmuyor mu ? O delik aç?k kalm?yor mu ? Ordan ba?ka firarlar da bizim verilerimiz aras?nda ya?anabilir mi ?

Hat?rlarsan?z, ilk iphone yani iphone 2G ve 3G zamanlar?nda yine bir nerd arkada? ,her zaman faydal? davranacak ,iyi payla??mlar da bulunacak de?il ya , jailbreak ile gerçekle?en ve cihaz?n dosya sistemine wireless üzerinden ula?may? sa?layan bir yaz?l?m payla?t?. Cihaz?n içindeki bütün klasörlere ula??labiliniyordu. Hatta bu imkan ile insanlar jailbreakli cihazlar?n? manuel yedekliyorlard?. Sonra gündeme; iphone 2g ve 3g’nin uzaktan kitlendi?ini ve aç?lmas? için de hesaba 50 USD m?yd? , tam rakam? hat?rlayamayaca??m, yat?r?lmas? gerekiyordu. Yanl?? hat?rlam?yorsam Hollandal? bir nerd karde?imizdi.

Yani her firar beraberinde ba?ka firarlar için aç?k kap? b?rak?r ki bu da kullan?c?lar?n her zaman lehine olmaz!

Eee diyeceksiniz ki, ne iPad’in ne de iPhone’un usb veya haf?za kart? giri?i yok. D??ar?dan dosya giri?i yap?lam?yor. Veri depolama alan? olarak kullan?lam?yor. Ben de size derim ki almadan önce bütün ihtiyaçlar?n?z? gözden geçirip sizin için uygun olan? tercih edin !

Güncel olarak ya?anm?? bir durumu sizlerle payla?mak istiyorum. Bir arkada??m ; Jailbreak’li iPad kullan?c?s?; Garanti Bankas?n?n Apple Store’dan uygulamas?n? indirmi? ve online bankac?l?k i?lemleri yapmak istemi?. Uygulamay? çal??t?rd???nda kar??s?na ç?kan mesaj kar??s?nda büyük bir deh?et içinde kalm??.

Mesaj resimdeki gibidir.

Jailbreak Tehlikeli mi ? | Tayfunca Teknoloji

 

Jailbreak Tehlikeli mi ? | Tayfunca Teknoloji

 

Bu uyar?ndan sonra arkada??m, uygulamay? ve benzer i?lemleri jailbreakli cihaz?ndan yapmamaya karar vermi? ve iyi de yapm?? oldu?unu dü?ünüyorum. ?imdi diyeceksiniz ki art?k eskisi gibi de?il, bankalar onay kodunu cep telefonuna mesaj olarak gönderiyor ve bize güven sa?l?yor. Aç?kças? ben fazla risk sevmem, siz seviyorsan?z; kullanmaya devam edin derim.

Jailbreak cihaz?n garantisini devre d??? b?rak?yor mu ? Normalde Evet, ancak cihaz? servise jailbreak’li olarak teslim ederseniz. Tavsiyem, cihaz?n?z? servise göndermeden önce jailbreak iptal edip orijinal ios versiyonunu yükleyin! Verilerinizi de yedeklemeyi unutmay?n !

Bu yazı şimdiye kadar 5771kez okundu!

Henüz Puan YOK

Hemen Puan Ver

Sizin yorumunuz yok mu ?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.