Üzerinize kayıtlı hat sorgulama ve ait olmayan hat ile ilgili işlemler

Bu yazı şimdiye kadar 3760kez okundu!

Bir ara s?k s?k haberlerde duymu?tuk. Hatta bir ki?inin üzerine haber olmaks?z?n bir ?ekilde ele geçirilmi? bilgiler ile 250 adet üzeri kadar hat aç?lm??. Kimlik bilgilerinizin çok basit bir ?ekilde payla??lmamas?na özen gösteriniz. Kimlik fotokopisinin kontrolsüzce da??t?lmas?n?n önüne geçin. Her yere kimlik fotokopisi b?rakmay?n ve farkl? amaçlarla kullan?lmas?n? önlemek için tedbir almal?s?n?z.

Geli?mi? ülkelerde sistemler güven üzerine kurulur güçlendirilirken bizde de tam tersi yönde i?lem görüyor. Bu sebeptendir ki Noterlerimiz var ve gereksiz paralar harcan?yor. Ülkemizde güven ciddi bir sorun. ?nsanlar gün geçtikçe her?eyden huylan?yorlar ki bu haber ile bu gayet normal durumda.

Üzerinize kay?tl? olmayan hat ile yasal olmayan i?ler çevrilirse ya da bir ?ekilde kullan?l?rsa hat size ait oldu?u için ba??n?z derde girebilir. Ülkemizdeki hantal hukuk sistemini dü?ünürsek, abortion kendinizi temize ç?kart?ncaya kadar can?n?z s?k?labilir.Dü?ününki zaten usülsiz bir i?lem yap?lmayacak olsa , viagra order bu ki?iler neden kendi üzerlerine hat açt?rmas?nlar ki ?

Ciddi bir konu üzerinde durman?z? ve a?a??daki linkten üzerinize kay?tl? hatt? sorgulay?p bilgi edindikten sonra ters bir durumda ilgili operatöre giderek gerekli iptal ba?vurusunu yap?n?z.

Habere göre ;

265 hatt? kim açm???

?nternet üzerinden yap?lan sorgulamalar sonucunda, bir vatanda??n ad?na haberi olmadan aç?lan 265 cep telefonu hatt?n?n ba?kalar? taraf?ndan kullan?ld???ortaya ç?kt?.
Hat sorgulama sistemi sayesinde 12 bin 133 ki?i, adlar?na 10’dan fazla hat aç?ld???n? ö?renirken 21 binden fazla ki?inin üzerinde 5 ve daha fazla telefonhatt?n?n kay?tl? oldu?u belirlendi.

Yapman?z gereken linkten sorgulama yaparak üzerinize bilginiz d???nda hat aç?lm?? ise ilgili operatörü arayarak kapatma i?lemleri ile ilgili prosedürü ba?latman?zd?r.

HAT SORGULAMA

gsm hat sorgulama 1 gsm hat sorgulama 2

 

Bu yazı şimdiye kadar 3760kez okundu!

Henüz Puan YOK

Hemen Puan Ver

Sizin yorumunuz yok mu ?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.