Taşınabilir Sabit Disk alınırken nelere dikkat edilir?

Bu yazı şimdiye kadar 6202kez okundu!

harddiskler

Günümüzde ta??nabilir harddiskler art?k ciddi ?ekilde ihtiyaç haline geldi. Diziler, capsule filmler, there ?ark?lar, for sale foto?raflar ve daha birçok ?ey için ço?u zaman tek bir harddisk yetersiz kal?yor. Bu harddisklerin, bilgisayardaki depolama alan?n? zorlamamak, önemli belgeleri sürekli yan?m?zda ta??mak, seyahat ederken her ?eye kolay eri?im gibi çok say?da kullan?m alan? bulunuyor. Hele bir de bilgisayar?n?zda küçük bir SSD varsa, harddisk ihtiyac? kaç?n?lmaz oluyor. Ne olursa olsun, konu bilgisayar olunca hiçbir zaman yeterince yerimiz olmuyor.

Elbette bulut diye bir seçene?imiz her zaman bulunuyor ancak ülkemizdeki özellikle upload h?zlar? ile mobil ba?lant? h?zlar? dü?ünüldü?ünde, bulutun büyük dosyalar aç?s?ndan ne kadar faydal? olaca?? tart???l?r bir konu. Bulut teknolojisinin faydalar?n? sayarak bitirmek mümkün olmasa da, ülkemiz ?artlar?nda bir ta??nabilir harddisk ihtiyac? da gözle görülür bir gerçek.

Taşınabilir Sabit Disk alınırken nelere dikkat edilir? | Tayfunca Teknoloji

Bir harddisk sat?n almadan önce de kullan?c?lar?n bilmesi gereken çok say?da konu var. Öncelikle, sadece çok az say?da diskin veri yedeklemesi yapt???n? bilmelisiniz. Yani diske att???n?z veriler kopyalanm?yor. Bu da bir ?ekilde dosya bozuldu?u zaman, herhangi bir ?ekilde kurtarman?z?n mümkün olmad??? anlam?na geliyor. Bu yüzden önemli dosyalar?n?z?n bir yede?ini bulundurmak her zaman oldu?u gibi ta??nabilir harddiskler için de büyük öneme sahip.

Dosyalar?n kaybedilmemesine yönelik uyar?m?z? da yapt?ktan sonra, ihtiyaçlar?n?za göre hangi harddiskin size uygun olaca??n? bulman?za yard?mc? olaca??n? dü?ündü?ümüz rehberimize geçelim. Bir harddisk sat?n almadan önce göz önünde bulundurman?z gereken faktörleri ?u ?ekilde s?ralad?k:

Taşınabilir Sabit Disk alınırken nelere dikkat edilir? | Tayfunca Teknoloji

Platform: Bilgisayar?n?z için bir ta??nabilir harddisk alacaksan?z, önceden NTFS format?nda olmas?na dikkat edin. Mac bilgisayarlar HTFS+ dosya sistemini kulland?klar? için, baz? üreticiler her i?letim sistemi için farkl? formatta disk ç?kar?yor. Veya Mac bilgisayar sahibiyseniz de NTFS format?nda bir disk alman?z mümkün olabilir. Sat?n almadan önce diskin hangi format? destekledi?ini bilmek, sonras?nda format atmamak için oldukça önemlidir.

Ortam: HDD s?n?f?nda bulunan bir harddisk, dü?ük fiyata daha fazla depolama alan? sunar ancak SSD’nin yan?nda daha dü?ük h?zda çal???r ve dü?ürüldü?ü takdirde zarar görme ihtimali daha yüksektir. SSD’ler de dü?ürülmelere kar?? yüzde 100 dayan?kl? de?ildir ancak herhangi bir hareket eden parçalar? bulunmad??? için zarar görme ihtimalleri daha dü?üktür.

Arayüz: PC kullan?c?lar? için USB 3.0 arayüzü, ta??nabilir harddiskler konusunda ideal bir seçimdir. Son 2-3 y?lda ç?kan bilgisayarlar?n neredeyse hepsinde rahatl?kla bulunabilecek olan USB 3.0, eski modellerin USB 2.0 portlar?yla da uyumludur.

Thunderbolt ise en h?zl? harddisk arayüzüdür ve garip bir ?ekilde, Intel teknolojisi olmas?na ra?men Mac platformunda oldukça popülerdir. Thunderbolt giri?lerine PC’lerde pek rastlanmaz ve laptoplarda ise neredeyse hiç Thunderbolt giri?i bulunmaz. IEEE 1394 olarak bilinen Firewire da gayet h?zl? bir arayüz olmas?na kar??n, daha önceleri kullan?ld??? Mac platformund yerini Thunderbolt’a b?rakt??? için pek rastlan?lmayan bir arayüzdür.

Sat?n alaca??n?z harddiski, kullanaca??n?z cihazda bulunan arayüze göre belirlemelisiniz. Diskinizi farkl? platformlarda kullanma gibi bir plan?n?z varsa, birden fazla platformu ayn? anda destekleyen harddiskleri göz önünde bulundurmal?s?n?z. Ek olarak bahsetti?imiz tüm arayüzlerin yeterince elektrik ta??yabildi?ini ve ekstradan sizi bir adaptör kullanmak zorunda b?rakmayaca??n? da belirtelim.

Kablosuz: Baz? harddiskler, kullan?c?ya tüm kablolar? ortadan kald?rma seçene?i sunar. Özellikle bilgisayar, tablet, telefon veya televizyona yay?n aktar?lacaksa oldukça kullan??l? hale gelirler. Bu harddiskler, k?sa menzile sahip bir Wi-Fi hotspot üzerinden i?lem görür ve kendi içerisinde bulunan pilden güç al?rlar.

Kasa: Alaca??n?z diskin görünümü ve kasa yap?s? da oldukça önemlidir. Diskiniz fiziksel zararlara kar?? ne kadar güçlü olursa, veri kaybetme ihtimali de o kadar azal?r. Plak tabanl? disklerin ço?u, 2.5 inç mekanizmalar kullan?r, yani esas diskin boyutundan çok az daha geni? olurlar. Ta??nabilir disk kasalar?; çökmelere kar?? plastik, hafif olsun diye alüminyum veya ikisinin kar???m? halinde görülebilir. Western Digital ve Seagate firmalar?, son dönemde çift diskli ürünler ç?karmaya ba?lad?lar ve bu da disklerin kal?nl???n? ikiye katlam?? durumda. Bir disk sat?n almadan önce, kullan?m ihtiyaçlar?n?za göre ta??nabilirlik, a??rl?k, boyut ve kasa yap?s?n? da ciddi ?ekilde dü?ünmelisiniz.

Baz? üreticiler disklere ek olarak koruma kaplar? sat?yorlar. E?er kap alma plan?n?z varsa, kablolar için size alan sa?layan bir kap ald???n?zdan emin olun çünkü kablo yeri olmayan kaplar, disk kullan?laca?? zaman ç?kar?lmak zorunda kal?yor.

Veri güvenli?i: Diske koyaca??n?z belgelerin kötü ellere dü?memesini istiyorsan?z, kullanmadan önce kilit açma gerektiren veya otomatik olarak verileri ?ifreleyip, onayl? bir kullan?c? taraf?ndan eri?im sa?land???nda aç?lan bir harddisk almal?s?n?z. Üzerinde “güvenli”(secure) damgas? olan ço?u harddisk ikisini birden yaparken, baz? diskler eri?im için nümerik klavyelere, baz?lar? da parmak izi okuyucular?na sahiptir.

Garanti: Dilerseniz dünyan?n en sa?lam cihaz?n? al?n, dilerseniz ciddi ?ekilde koruma sa?lay?n, teknoloji ve elektronik cihazlar söz konusu oldu?unda ?ans faktörü de büyük bir öneme sahip. Durduk yerde bile cihazlar?n?z bozulabilirken, alaca??n?z harddiskin de sa?lam bir garantiye sahip oldu?undan emin olun. Seagate, ço?u ta??nabilir diski için iki y?ll?k s?n?rl? garanti sunarken, Western Digital, Passport markal? diskleri için üç y?ll?k s?n?rl? garanti veriyor.

Fiyat: Do?al olarak, daha fazla depolama alan? sunan diskler daha pahal? oluyor. Bir diskin fiyat? konusunda kesin sonuca varmak için, birim fiyat, yani GB ba??na ne kadar para verece?inize bakmal?s?n?z. Örne?in 120 TL de?erindeki 1 TB depolama alan?na sahip bir diskte GB ba??na 10 kuru? gibi bir para vermi? olursunuz. Fiyat performans oran? da oldukça önemlidir. SSD teknolojisine sahip diskler, mekanik olanlara göre daha az depolama alan? sunmalar?na ra?men ciddi ?ekilde daha pahal? olurlar ancak bir o kadar da h?zl? çal???rlar.

Sonuç olarak, bir harddisk almadan önce nerede, ne ile, nas?l ta??yarak kullanaca??n?z?, içerisine ne koyaca??n?z? tam olarak dü?ündükten sonra, yukar?da sözünü etti?imiz faktörleri göz önünde bulundurarak bir seçim yapmal?s?n?z. Al??veri?in öncesinde, önceliklerinizi belirlemi? olmak bir seçim yapma zaman? geldi?inde içiniz rahat bir ?ekilde evinize dönmenizi sa?layacakt?r.

Taşınabilir Sabit Disk alınırken nelere dikkat edilir? | Tayfunca Teknoloji

Bu yazı şimdiye kadar 6202kez okundu!

Henüz Puan YOK

Hemen Puan Ver

Sizin yorumunuz yok mu ?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.