VPN Kullananlar Dikkat !

Bu yazı şimdiye kadar 2484kez okundu!

 

Trend Micro, drug k?s?tl? sitelere eri?mek için en çok tercih edilen yöntem olan VPN hizmetlerini kullan?rken veri güvenli?ini sa?laman?n püf noktalar?n? anlat?yor.

Türkiye’deki birçok kullan?c? çe?itli nedenlerle eri?imi k?s?tlanan internet sitelerine girmek için de?i?ik yöntemler deniyor. Bunlardan en yayg?n? ise Sanal Özel A? ad? verilen VPN uygulamas?. Bu uygulama kullan?c?lar?n farkl? bölgelerdeki sunucular üzerinden internete ba?lanarak kendi co?rafi bölgelerinde eri?imi k?s?tl? olan içerikleri görüntülemelerine imkan veriyor. Fakat VPN ba?lant?s?n? sa?layan hizmetler e?er güvenilir de?ilse kullan?c?lar için büyük bir tehlikeyi de yan?nda getiriyor. Özellikle hizmet sa?lay?c?s? belli olmayan ve ço?unlukla ücretsiz olan baz? VPN servisleri tehlike saç?yor.
Kullan?c?lar?n internet üzerindeki bütün trafi?i VPN sunucusu üzerinden geçti?i için hizmeti sa?layan taraf kolayl?kla bu trafi?i izleyebiliyor. Dolay?s?yla VPN a?? üzerinden sosyal medya hesaplar?n?za girdi?inizde kulland???n?z ?ifreler kolayca görüntülenebiliyor. E?er VPN a??n? kullan?rken online bankac?l?k ve internetten al??veri? gibi i?lemler yaparsan?z bu tarz finansal bilgilerinizin de kötü niyetli ki?ilerin eline geçme ihtimali ortaya ç?k?yor. Kullan?c?lar bu bilgilerin ba?kalar?n?n eline dü?memesi için bu hizmetleri kullan?rken VPN servisini devre d??? b?rakmal?lar.

Yetkililer kullan?c?lar?n güvenilir ve bilindik hizmet sa?lay?c?lardan VPN hizmeti almalar?n? tavsiye ediyor. Kullan?lacak VPN hizmetini kimin sa?lad???n? bilmek ve güvenilir bir servis sa?lay?c?dan hizmet almak veri güvenli?i için en önemli ad?mlar?n ba??nda geliyor.

VPN Kullananlar Dikkat ! | Tayfunca Teknoloji

VPN Kullananlar Dikkat ! | Tayfunca Teknoloji

VPN Kullananlar Dikkat ! | Tayfunca Teknoloji

Bu yazı şimdiye kadar 2484kez okundu!

Henüz Puan YOK

Hemen Puan Ver

Sizin yorumunuz yok mu ?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.