Oyun Klavyesi almadan okuyun

Read ın your language

Bu yazı şimdiye kadar 2764kez okundu!

Mad-Catz-STRIKE-7-Modular-Gaming-Keyboard

Oyun konsolunuz yok ise ve o kadar para verdim bu bilgisayara son sistem ald?m diyip oyun konsolu niyetine de kullanmak istiyorsan?z, purchase o zaman oyun konsolunuzun önemli parçalar?ndan biri olan klavyeyi seçerken dikkatli olmas?n?z.

Klavye deyip geçmemek laz?m. Özellikle günümüzde gitgide daha popüler olan çevrimiçi oyunlarda öne geçmenizi sa?layacak en önemli silahlar?n?zdan biri de klavyenizdir. Bu sebeple seçimi de bir o kadar önemli. Ancak marketten içeri girdi?inizde kar??n?za birçok seçenek ç?k?yor. Burada dikkat etmemiz gereken birincil husus, oyunlar?m?z?n türü. Her oyun farkl? klavye türleri gerektirebiliyor. FPS oyuncular? planlanabilir fonksiyon tu?lar? olanlar? tercih ederken, MOBAA oyuncular? ise mümkün oldu?unca daha sade klavyeleri tercih ederler. Elbette, sadece tu? say?s? ya da oyun türünüz ba?l? ba??na klavye almak için tek ba??na etken de?il. Ayn? zamanda oyun s?ras?nda ne kadar tu?a basman?z gerekti?i de önemli bir ayr?nt?. Üst üste defalarca ate? etmeniz laz?msa, bu sefer de mekanik klavyeler devreye girecektir. Kafan?z iyice kar??t? de?il mi? ‘Alt taraf? klavye’ olarak dü?ündü?ünüz, belki de sisteminizin en ucuz parças?, asl?nda en önemli parçalar?ndan biriymi?.

maxresdefault

 

Profesyonel oyuncular y?lda yüzbinlerce dolar kazanabiliyorlar. Ancak ba?ar?lar?n?n ard?nda, oyuna son derece hakim olmalar?n?n yan?nda ekipmanlar?n? da do?ru seçmi? olmalar? da önemli etkenlerden biri. Hatta çok önemli oyuncular için -ki bunlar ?u an bizim konumuza girmiyorlar- özel üretim ekipmanlar dahi yap?labiliyor. Daha sonra da bunlar ticari olarak sat??a ç?k?yor. Görüldü?ü üzere bir oyun klavyesi sizin her?eyinizdir. Bu ba?lamda üreticiler de son derece k?ya s?ya bir mücadeleye girmi? durumda. Birçok firma en profesyonel ürünü ç?kartmak için çal???rken, ayn? zamanda i?levselli?ini art?rmaya özen gösteriyor. Kimileri, oyun s?ras?nda terleyen elinizi kurutabilmeniz için fan bile ekliyorlar klavyeye. Elbette bu ürünlerin fiyatlar? standart klavyelere göre biraz daha yüksek oluyor. Bu ba?lamda ülkemizde sat?lan markalar aras?nda Razer, Logitech, Steelseries, Thermaltake, Bloody gibi markalar?n ürünleri bulunuyor. Hepsinin kendine has öne ç?kan özellikleri bulunuyor. Tercihinizi yaparken, ba?ta da belirtti?im üzere oyun türünüze uygun bir modeli varsa tercih etmelisiniz.

35_0000B9F6

.ads in wordpress

Kimi klavyelerin üzerinde WASD tu?lar? farkl? renklerde olur. Renk fark?, oyuncunun bu tu?lar? daha rahat bulmas?n? hedefler. Ayn? zamanda bu tu?lar oyun s?ras?nda çok yo?un kullan?ld??? için kimi ürünlerde daha farkl?, güçlü ala??mlar ile üretilmi? olanlar? da var. Hatta baz? klavyelerde tu?lara led yerle?tirilmi? durumda, bu sayede istedi?iniz tu?a istedi?iniz rengi de atayabiliyorsunuz. Bu renkli tu?lar, özellikle gece karanl?k bir ortamda alemlere dalm??ken oldukça i?e yarayabiliyor.

Dikkat edilmesi gereken bir di?er özellik ise devasa çevrimiçi oyuncular?n kulland??? klavyelerin yan özellikleri. Bu tarz klavyeler, sadece programlanabilir tu?lar? olmas? ile de?il, ayn? zamanda klavye üzerinde bulunan ek bir ekran vas?tas? ile oyununuza destek veriyor olmas?ndan ötürü oldukça önemli. World of Warcraft oynarken klavyenin ekran?nda sa?l?k, güç vb birçok özelli?ini gösteriyor. Bu sayede monitörünüzden bu özellikleri kald?r?p, daha geni? bir oynama alan? elde edebilirsiniz.

LoL-logo-on-keyboard1

Bir klavye almadan önce, sadece bahsetti?im özelliklere bakmak yeterli de?il. Ürün ile birlikte gelen yaz?l?mlar da çok önemli olabiliyor. Tu?lar?n tekrarlama h?z?n? özelle?tirebilece?iniz, makro ayarlayabilmeniz için gereken tüm ayarlar? yapabilece?iniz yaz?l?mlar? olan klavyeler var. Tüm bu özellikler sizin ürüne daha hakim olman?z?, sonuç olarak da oyunlarda daha yüksek ba?ar? elde etmenize olanak tan?yacakt?r. Profesyonel oyuncu olmak zorunda de?ilsiniz. Ancak alaca??n?z keyif, oyun s?ras?nda elde etti?iniz ba?ar?lar ile artacakt?r. Klavye seçimi bu sebeple oldukça önemli.

Çok önemli olmasa da ufak bir detay? eklemek de fayda var. Profesyonel Klavyededi?imiz bu ürünlerde genelde Türkçe karakterler olmuyor. Henüz ülkemizde adetsel sat?? olarak yüksek rakamlara ula?mad??? için, üretici firmalar da sadece ?ngilizce klavyelerini ülkemizde sat??a sunuyorlar. Ancak say?lar? çok az da olsa Türkçe tu?lar? olan profesyonel klavye bulabilmek mümkün.

Benim ki?isel tercihime gelince; mümkün oldu?unca çok fazla detay? olmayan, tu? yüksekli?i dü?ük klavyeleri tercih ediyorum. Bu bana hem fiyat avantaj? sa?l?yor, hem de bir turnuvaya ya da internet kafeye giderken kendi klavyemi al?p götürmemi kolayla?t?r?yor.

Bu yazı şimdiye kadar 2764kez okundu!

Yorumlar

yorumlar

Türkiye Blog Kulübü

Her konuda blogger burda

Tayfun KINACI hakkında 779 makale
Teknolojiye gönülden bağlı Alaylı Teknoloji Adamı ; ATARI, Bilgisayar ile 4-5 yaşında tanıştı,öğrenciyken otobüse,dolmuşa binmedi,öğlen içecek içmeyip harçlığı ile bilgisayar dergisi aldı. İlk bilgisayarı siyah-beyaz ekranlı, Intel 286 işlemcili idi. Vakti ile 386,486,166MMX,Pentium3,Centrino,Core2Duo,İ3,İ5 işlemcili bilgisayarlar kullandı. Amiga500,Commodore64 de severek kullandı. İlk dizüstü bilgisayarını (Casper -Centrino işlemcili) arkadaşının kredi kartına taksit ile aldı. Nintendo GameBoy ,Tetris,PSP kullandı. Android,iOS,MacOSX,Windows,Linux kullanıcısı, Mobil,Konsol ve PC oyunlarını sever, Teknolojilerin son nimetlerini gösteriş olsun diye değil,dibine kadar kullanmaya çalışır. Masaüstü-Dizüstü sökme-takma-tamir işlerini sever. Küçüklüğünden beri uğraşır az hurdası yoktur. Sadece söktüğü saatleri toplayamadı :) O Artık Web Dizayn ve Kodlama Öğrencisi

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.