LG, G4 ‘de Kullanılan Arayüzü, LG UX 4.0 ‘i Duyurdu

[adsenseyu4]

Read ın your language

 

LG, dört gözle beklenen LG G4’te kullan?lacak en yeni mobil kullan?c? arayüzü LG UX 4.0’? duyurdu.

LG UX 4.0 geli?tirilmi? kullan?c? deneyimi sayesinde çok daha sade ve alg?sal bir yakla??mla her bir kullan?c?n?n ihtiyaçlar?n? kar??lamay? hedefliyor. ?lk olarak 2012 y?l?nda LG Optimus G ile birlikte ortaya ç?kan Quick Memo ve Qslide özellikleri ile beraber LG’nin kullan?c? arayüzü geli?tirmeleri her y?l h?zla devam ediyor. Yeni LG UX 4.0 ile birlikte ise LG, kullan?c?lar için daha alg?sal ve optimize edilmi? bir deneyimi odak noktas?na al?yor.

[adsenseyu3]

[adsenseyu2]

[adsenseyu1]

Sade ve daha alg?sal bir kullan?m

Çok daha kusursuz bir kullan?c? deneyimi hedefleyen LG, ilk olarak arayüzün tasar?m?n? sadele?tirerek gereksiz ve kullan?c?y? s?kacak ayarlar? ortadan kald?r?yor. Örne?in, yeni gelen H?zl? Çekim özelli?i ile kullan?c?lar ekran kapal? olsa bile telefonun arka tu?una iki kere basarak h?zl?ca foto?raf çekebilecekler. Ayr?ca geli?tirilen Ak?ll? Bildirim ekran? önemli uygulamalardan ald??? bildirimleri bir tek ekranda kullan?c?ya sunuyor.
Geni? çapl? özelle?tirilmi? seçimler

kullan?c?lara çok daha özelle?tirilmi? ayarlar ve seçimler sunuyor. Yeni kamera amatörden foto?raf merakl?lar?na kadar tüm kullan?c?lar?n ihtiyaçlar?n? kar??lamak için üç farkl? modda – Temel, Basit ve Manual – kullan?labiliyor. Temel Mod, i?in karma??k k?sm?n? otomatik olarak hallederek muhte?em foto?raflar çekilmesine yard?mc? oluyor. Manual Modda ise kullan?c?n?n foto?raf üzerindeki tüm yaratc?l???n? konu?turmas? için sunulan birçok farkl? modül ve özellik sayesinde en tecrübeli foto?rafç?lar? bile etkileyecek kontroller yer al?yor.

Geli?tirilmi? takvim özeli?i ise kullan?c?lar?n bireysel aktivitelerini düzenlemeleri için çok daha esnek bir kullan?m sunacak. Kullan?c?lar sadece tutup sürükleyerek bu etkinlikleri sosyal medya hesaplar?nda payla?abilecekler. Yeni takvim uygulamas?yla sadece dokunma ve hareketlerle daha az yaz?yla çok daha fazla ?ey yapmak mümkün olacak.

Kullan?c?y? anlayan daha ak?ll? bir arayüz

LG UX 4.0’da yer alan geli?tirilmi? Ak?ll? Bildirim sayesinde kullan?c?lar, hava ve yol durumu hakk?nda çok daha ki?iselle?tirilmi? bildirimler alarak günlük rutinlerini ve seyahat planlar?n? kendi al??kanl?klar?na göre düzenleyebilecekler. Örne?in basketbol oynamay? seven bir kullan?c? “Bugün hava güne?li olacak. Basketbol oynamak için mükemmel bir gün.” ?eklinde bildirimler alacak.

Kullan?c?lar, LG UX 4.0’?n bir ba?ka muhte?em ki?iselle?tirme örne?i ile foto?raf galerisi k?sm?nda kar??la?acaklar. Bu yeni özellik sayesinde art?k foto?raflar çekildikleri mekâna ve zamana göre otomatik olarak etkinlik tabanl? albümlerde ar?ivlenebilecek. Ak?ll? özelle?tirme ile gelen Zil Tonu Ki?iselle?tirme özelli?i ile telefon otomatik olarak kullan?c?n?n s?k konu?ulanlar listesindeki her bir ki?i için özelle?tirilmi? zil sesleri yaratabilecek.

 

 

 

[adsenseyu1]
Tayfun KINACI hakkında 784 makale
Teknolojiye gönülden bağlı Alaylı Teknoloji Adamı ; ATARI, Bilgisayar ile 4-5 yaşında tanıştı,öğrenciyken otobüse,dolmuşa binmedi,öğlen içecek içmeyip harçlığı ile bilgisayar dergisi aldı. İlk bilgisayarı siyah-beyaz ekranlı, Intel 286 işlemcili idi. Vakti ile 386,486,166MMX,Pentium3,Centrino,Core2Duo,İ3,İ5 işlemcili bilgisayarlar kullandı. Amiga500,Commodore64 de severek kullandı. İlk dizüstü bilgisayarını (Casper -Centrino işlemcili) arkadaşının kredi kartına taksit ile aldı. Nintendo GameBoy ,Tetris,PSP kullandı. Android,iOS,MacOSX,Windows,Linux kullanıcısı, Mobil,Konsol ve PC oyunlarını sever, Teknolojilerin son nimetlerini gösteriş olsun diye değil,dibine kadar kullanmaya çalışır. Masaüstü-Dizüstü sökme-takma-tamir işlerini sever. Küçüklüğünden beri uğraşır az hurdası yoktur. Sadece söktüğü saatleri toplayamadı :) O Artık Web Dizayn ve Kodlama Öğrencisi